یکشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1384
<< بوسه >>دیگر از آن بوسه گرم تو


دیگر از آن دستهای پر نوازش تو

دیگر از آن هستی ها
 
دیگر ار آن شور و اشتیاق تو

نشانه ای نیست

چه بیگانه گشتی

همچو یک کوه سر سخت

چه بی اعتنا شدی

دیگر آغوش گرم تو را

نشانی از دمیدن بهار نیست

دیگر از آن بوسه عاشقانه ات

نشانی از روئیدن گلهای سرخ نیست

دلم میخواهد بچه بودم ٬ و در کوچه های تنگ

میدویدم و در باغ خیالم ٬

شاخه های پر برف را تکان میدادم .