پنج‌شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1384
<< تو ٬ اگر >>اگر تو کوه باشی

پیش سنگینی نگاه تو آب خواهم شد

اگر تو خورشید باشی

پیش پیشانی بلندت خاک خواهم شد

اگر تو ستاره باشی

پیش زیبائیت دیده میگشایم

و تمامی وجودم را چشم میکنم

اگر تو آسمان باشی

آه خواهم کشید تا بر پیکر تو ٬

ابر شوم و در آغوشت کشم

تا در آغوش تو بگریم

و آنگاه آرام بمیرم .