سه‌شنبه 4 مرداد‌ماه سال 1384
<< پوچ >>این همه تلاش برای چیست؟

زمانیکه امید نباشد ٬

جویبارها ٬ رودخانه ها ٬ با پل هایشان برای چیست؟

زمانیکه ماهی نباشد

و قایق های خسته بدون بادبان به ساحل لنگر انداخته باشند

برای چیست ٬ اینهمه تلاش ؟

برای بیهوده بودن ؟

روح را برای چه ستایش کنم ؟

زیرا روح خالیست ٬

بی شکل ٬ بی هدف ٬ بی دوست ٬ بی نشان

دور شو ز من ای آفتاب

من تاریکی را می پرستم ٬

و نمیخواهم دیگر کسی را بشناسم

زیرا من خود یک سایه ام

بی خیال ٬ بی امید ٬ بی دوست ٬ بی نشان ٬

و بی ثمر .